preek van de week

archive

Home Category : preek van de week

Voorganger: Ds. A. van de Bovekamp Kom over de brug
De tekst van vandaag: Psalm 93


Lopen over een touwbrug boven de golven van de zee is best spannend. Kinderen doen het veelal
met plezier, ouderen vaak met enige angst.
In psalm 93 gaat het over de machtige zee en de hoge golven. Maar er staat ook, dat God machtiger
is dan de golven.
Zo’n brug schommelt en wiebelt als je er overheen loopt. Het is als in psalm 93. Het leven is niet
zeker en soms turbulent en kwetsbaar, maar God is er voor de bescherming.
Kijk naar de wereld om ons heen. Er is oorlog, veel ongelijkheid, het klimaat verkeert in crisis. Ons
leven lijkt op het lopen over een touwbrug.
Kijk eens naar je eigen leven. Vol idealen begin je, maar het gaat niet altijd zoals je wilt. Er gebeuren
nare dingen. Er komt zoveel op je af via de sociale media, dat je het niet meer bij kunt houden. Soms
vliegt dan de angst door je heen. Je kunt je onzeker en zelfs buitengesloten voelen (the fear of
missing out/de angst om iets belangrijks te missen).
Hoe gaat het in de kerk? Ook daar is het onrustig. Je vraagt je af. Wat moet ik daar? Ik heb zoveel
vragen over God en wie geeft mij daar antwoord op?
Ouders, laat aan je kinderen zien wie God voor jou is. Geef toe, dat je het soms ook spannend vindt.
Psalm 93 zegt: Ook al sta je op een instabiele touwbrug, God staat er boven. Dat ervaar je niet elke
dag, maar toch zegt God: Kom maar over de brug. De brug is wiebelig, maar God is de rots, waar de
brug aan vast zit. De kracht van de brug wordt niet bepaald, door wij, die er op staan, maar door de
rots waar hij aan vast zit.
Het leven is een wiebelende touwbrug. Geloven is dat deze brug vast zit aan God. Hij is het houvast
in je leven. Hij zegt: Kom over de brug, kom in beweging. Durf het, doe het.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. B Loonstra Niemand begint in een leeg huis
De tekst van vandaag: Lucas 7 : 1 – 17


Je leven begint doorgaans niet in een leeg huis. Baby’s worden bij de geboorte in liefde gekleed en
gevoed. Je kunt in de loop van je leven wel achterblijven in een leeg huis.
De vrouw uit Naïn leek terug te keren in een leeg huis zonder man en zonder zoon.
Bij de centurio dreigde een lege plaats na het overlijden van zijn slaaf.
Niemand begint in eenzaamheid in een leeg huis. Het klinkt zo gewoon, maar het heeft iets
weldadigs. Het gaat hier over het gevulde huis. De slaaf is gelukkig met een heer die met hem is
begaan. De dode zoon heeft een moeder die over hem rouwt. Ze waren bemind.
Deze centurio voelt zich maatschappelijk betrokken. Daar kunnen we ons aan spiegelen, ons laten
leiden door de liefde, en die niet naar binnen keren, maar naar buiten in ontmoetingen met anderen.
Liefde vloeit over, geeft geluk aan een ander en is nooit jaloers.
De centurio vindt zich niet waard om Jezus te ontmoeten. Hij voelt haarfijn aan hoe de Joodse
verhoudingen liggen. Hijzelf is heiden en daardoor onrein. Desondanks wilde Jezus wel bij hem
binnenkomen. Jezus waardeert zijn bescheiden houding.
Iedereen staat bij God in de schuld. Sommigen zijn bang om een al te negatief zelfbeeld te krijgen als
ze zich bewust zijn van hun schuld maar hier treed een ander effect op. Je raakt vol verwondering dat
Jezus tijd en aandacht voor je heeft.
De centurio vertrouwde op het gezag van Jezus. Hoe is het gesteld met ons grenzeloze vertrouwen?
Of zou Jezus zeggen: Zelfs in de kerk heb Ik zo’n groot geloof niet gezien?
De centurio gaat ons voor. Het is een aansporing. Het geloof is van essentiële betekenis naast liefde,
bescheidenheid en verwondering.
God neemt ons bij de hand. Niemand begint in een leeg huis. Ook Jezus niet. Hij eindigde wel in de
leegte om ons die te besparen. Hij wil komen in je huis.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Prof. Dr. A. Huijgen Geduld van God en van ons
De tekst van vandaag: 2 Petrus 3 : 1 – 9 en 1 Petrus 2 : 18 – 25


Geduld is een schone zaak, maar het is wel moeilijk om altijd geduldig te zijn.
In het eerste deel dat we lazen zie je dat mensen toen al vonden, dat het te lang duurt voordat
Christus terugkomt. Het duurt zo lang omdat God geduld heeft om mensen de kans te geven om tot
geloof te komen. Hoe vaak irriteren we Hem niet, en toch blijft Hij ons trouw.
Misschien zitten we ook niet op Zijn komst te wachten. We hebben nog zoveel te doen. Maar Zijn
komst is niet het einde. Het is juist het begin van iets nieuws.
In de 2 e lezing spreekt Petrus als eerste de slaven aan. Hij geeft ze verantwoordelijkheid voor wie ze
zijn en maakt ze tot voorbeeld van alle christenen. Geduld is leren om te verdragen wat
onrechtvaardig is. Jezus was daarin ons goede voorbeeld. Hij heeft de weg gebaand, wij hoeven
alleen maar te volgen.
Geduld doet zeer. Het heeft met dulden te maken. Het vraagt van ons ook om niet in frustratie te
schieten, maar het in Gods hand en te leggen door gebed. En dat kan ook met vragen als: Wordt het
niet eens tijd dat U komt?
Geduld leer je door de Geest in je te laten werken, door je verzet op te geven.
Geduld heeft ook te maken met wat je zegt. In Jezus’ mond was geen bedrog en hij dreigde niet. Zijn
onze woorden ook vol van dragen en volharden of zijn ze vol van ongeduld? Voor geduld heb je ook
vrede en liefde nodig.
Geduld is ook niet te snel oordelen tussen goed en fout. God zal uiteindelijk zelf het oordeel vellen.
Laten we blijven bidden om geduld.
Gaan we de weg van halen, hebben en houden of volgen we de weg van Jezus Christus. Dan kunnen
we geduldig wachten tot Zijn rijk baan breekt en dan zullen we het zien hoe lief Hij ons heeft gehad.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. J. Jonkman Mozes sterft bij God en God begraaft Zijn kind.
De tekst van vandaag: Deuteronomium 34 : 1 – 12


God zelf begraaft een mens. Dat is uniek. Mozes stierf als het ware in de armen van God. Hij was
iemand, die de Here van “aangezicht tot aangezicht” kende. Zo iemand als Mozes is er niet meer
geweest met uitzondering van de Here Jezus Christus.
Mozes heeft als dienaar van de Heer niet altijd een makkelijk leven gehad. Zijn leven kan worden
opgedeeld in 3 periodes van 40 jaar. De eerste 40 jaar een voorbereiding aan het hof van de Farao.
Hij heeft desondanks zijn geloof niet afgezworen. Dan moet hij 40 jaar vluchten en werd hij
schaapherder. Daarna de roeping van God om het volk uit Egypte te leiden. Mozes de herder. Hij
deed het terwijl hij er zelf geen vertrouwen in had.
Herkent u hier iets van? Heeft u Gods leiding al eens ervaren in uw leven?
Mozes mocht het beloofde land niet binnengaan omdat hij één keer tegen Gods wil inging. Mozes
beklom de Nebo op bevel van de Heer, vol vertrouwen en kreeg wel uitzicht op het beloofde land.
Wij moeten leren vertrouwen op de belofte van God. Het beloofde land blijft open, ondanks alles,
door het geloof alleen.
God haalt Mozes thuis. Zijn taak zit er op. Die tijd komt voor iedereen. Daarom moeten we onze taak
nu ook serieus nemen. Hoe Mozes begraven is weet niemand. Zijn graf is nooit gevonden. Het mocht
geen bedevaartplaats worden.
Ook Jezus is door Zijn Vader begraven. Op die plek was het lege graf. Hij stond op aan de andere kant
van de dood in het eeuwige leven.
In Hem vindt u alles wat u nodig hebt in uw leven. Het heeft alle betekenis voor onze verlossing. Als
Hij wederkomt, ligt er een eeuwige toekomst bij God en alle heiligen voor hen die geloven.
Dient de Heer met blijdschap, dan kun je in vrede heengaan zoals Simeon al zong in zijn lofzang.
Vertrouw op uw Heiland en u zult niet verkeerd uitkomen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. H.J.Th. Velema Het bloed dat redt
De tekst van vandaag: Kolossenzen 1 : 15 – 23
Vorige week ging het over dat God mensen zoekt, niet met veel aanzien, niet met veel invloed, niet
mensen die uitmunten in wijsheid, maar dat zij geroepen zijn door het woord van het kruis. Dat
woord spreek voor zonden aan mijn kant en Genade aan Gods kant. Het is de kracht van God tot
behoud. De kracht waarmee zondaren gebracht worden tot het belijden van hun zonden en schuld
en getrokken te worden door de here Jezus Christus. Wie die kracht leert kennen is op de weg naar
behoud.
Vanmorgen gaat het over het bloed van het kruis. Aan het begin van de brief aan de gemeente van
Kolosse geeft Paulus aan: Jezus is het beeld van de voor ons onzichtbare God. In Hem is God naar ons
toegekomen en in Hem maakt God vrede. Daarom komen alle dingen door Jezus weer in de rechte
verhouding tot God te staan. Het bloed, dat Jezus stortte op het kruis, bracht vrede.
Er was vijandschap, een verstoorde verhouding tussen God en ons en tussen ons mensen. Het kruis
zegt als is die vijandschap nog zo groot, al is die verhouding nog zo verstoord, God laat het er niet bij
zitten. Hij heet de weg van de vrede uitgedacht. In het Oude Testament werden de zonden bedekt
met het bloed van een offerdier. Nu met het bloed van Christus. God zegt: Ik wil vrede, ongestoorde
verhouding en biedt het aan in het bloed van het kruis. Het woord van het kruis, het bloed gaat
stromen in de kerk. Het avondmaal, de maaltijd van de gekruisigde zegt: Vrede voor vijanden, vrede
voor schuldigen en vrijspraak voor veroordeelden. Wij zijn ten diepste vijanden van God, maar Hij
schenkt in het bloed vergeving en kracht tot eeuwig behoud.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Br. Walid Al Asa’d Je ware identiteit
De tekst van vandaag: 1 Korinthe 1 : 18 – 31
De vraag: Wie ben jij? wordt vaak beantwoord met: Ik ben die en die en ik heb dit en dat gedaan en
bereikt. In de kerk in Korinthe was de vraag: Wie is de belangrijkste in de kerk? Paulus zegt: God
heeft jullie geroepen en Hij maakt geen onderscheid. Je hebt er zelf niets aan gedaan.
Om zich aan de wereld bekend te maken koos God geen dochter van een koning, maar Maria, een
eenvoudig meisje. Niet voor Herodes in het paleis, maar voor de herders in het veld. Zijn discipelen
waren ongeletterde vissers. God zegt: Ik heb je bij je naam geroepen ongeacht je omstandigheden.
Wij kunnen niet zelf tot Hem komen. Hij komt tot ons. In de woorden van Christus is de wijsheid van
God, in de wonderen is Zijn kracht en in het kruis van Christus Zijn liefde.
Als je van God bent, gaat het er niet meer over hoe de wereld over jou denkt of hoe je over jezelf
denkt, maar hoe God over jou denkt. De focus ligt niet op jou, maar op Christus. In Christus ben je
heilig, gerechtvaardigd en verlost.
Rechtvaardig is een term uit de rechtspraak. Het gaat om een gezonde relatie met God. Niet door
eigen inspanning, maar door Christus. Wij hoeven alleen maar ons leven en lichaam tot instrumenten
van rechtvaardigheid te maken.
Heilig doet denken aan de tempel, de woonplaats van God. Door in Christus te zijn ben je altijd in
aanwezigheid van God. Je gedachten en daden blijven zuiver door de leiding van de Heilige Geest.
Verlost verwijst naar de slavenmarkt. Jezus heeft ons vrijgekocht. Ik was een slaaf van de zonde,
maar ben vrijgekocht en zonden uit het verleden, het heden en de toekomst hebben geen macht
meer over mij. Jezus is mijn Koning en leidt mij in Zijn eeuwig koninkrijk.
Geef God de ruimte. Hij houdt van eenvoudige mensen. Gezegend ben je als je je ware identiteit in
Jezus ontdekt.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. J. Maasland Bestaat er zoiets als een nieuw begin

De tekst van vandaag: Jesaja 55 : 1 – 11 en Marcus 1 : 1 – 13


Vandaag gaat het over de eerste verschijning van Jezus Christus in het openbaar.
Marcus noemt het “Het begin van het evangelie van Jezus Christus”.
Wat je ziet, schrijft hij, is al eeuwen eerder voorzegd door Jesaja toen hij zei: Ik heb het niet over
brood of melk of wijn. Waarom geeft u geld uit aan wat niet verzadigen kan? Jesaja roept iets
wakker. Is jouw dagelijks leven nou alles of is er meer?
In die traditie stond ook Johannes de Doper. Hij sprak tot iedereen over je fouten erkennen en God
als getuige oproepen, dat je een nieuw begin wil maken. Je laat het water zich boven je sluiten en
komt schoon weer boven. Maar, zegt Marcus: Ik vraag je aandacht voor één mens, Jezus.
Jezus komt naar Johannes, de wegbereider, maar niet om Johannes daarvoor te bedanken. Hij laat
zich als Zoon van God, die geen nieuw leven nodig heeft, dopen door Johannes. Hij gaat als de
mensen van Zijn tijd kopje onder in de Jordaan. Op het moment dat Hij weer boven komt gaat de
Hemel open en klinkt een stem: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde.
Jezus, de redder der wereld, de Messias gaat de weg van ons mensen en zo verlost Hij. Hij deelt ons
leven en draagt onze schuld. Hij staat naast ons.
Wij gaan onze weg als mensen, die falen in veel dingen, maar grijp moed uit dit bericht. Het beginsel
van het evangelie van Jezus Christus, die ons in alle nood terzijde staat.
Jesaja verkondigde het heil en riep op tot bekering. Johannes doopte tot bekering, een nieuw begin.
Elke dag wil God opnieuw met ons beginnen. Dat Hij dat meent herkennen we in Jezus Christus, die
niet met een opgeheven vinger op ons af komt, maar die Zijn armen om ons heen slaat en ons leven
deelt. Door de dood heen opdat wij leven in dankbaarheid en vertrouwen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. A.G. van der Heijden


De tekst van vandaag: Lucas 2 : 21, Handelingen 4 : 8 – 12 en Galaten 4 : 4 – 7


Je leven begint pas als je naam over je is uitgeroepen. Weten dat je een geroepene bent.
Vanochtend gaat het over de naam Jezus, die over hem wordt uitgeroepen en die aan ons wordt
toegeroepen.
Zijn leven was vanaf het eerste begin gestempeld om trouw te zijn aan de gebruiken en tradities van
het volk Israël, moest Jezus op de 8 e dag worden besneden. Jezus als Israëls oudste zoon nam
namens en voor het volk de grote opdracht op zich, die in de Thora en de profeten besloten ligt,
zoals elk mens dat vanaf het paradijs had moeten doen: Laten zien wie de ware God is.
Alle geloof in God begint met de erkenning, dat jij in elk geval God niet bent. Een besnijdenis snijdt
letterlijk in je eigen vlees en zegt als het ware: Jij bent niet meer van jezelf. God is je schepper en jij
bent Zijn schepsel. Met de doop is het precies zo. Die oude potentatige mens, die een God denkt te
zijn in het diepst van zijn gedachten, moet flink onder water worden gehouden.
Op de 8 e dag roepen ze Zijn naam Jezus (Jozua, hij die thuis brengt). “God bevrijdt” en God geve, dat
ook wij bevrijders worden. Daarom ook had Jezus zijn naam ontvangen voordat Hij in de
moederschoot was ontvangen. Voordat er mensen aan te pas kwamen is God zelf in actie gekomen.
Die naam is ook om op te vertrouwen en Hem hoog te houden voor altijd. De hele redding van alle
mensen, de hele wereld wordt samengebald in deze ene naam Jezus, Jozua, Hij die ruimte maakt, die
leven brengt en toekomst schept voor altijd.
Wij worden door God geroepen om ook als een engel voor de ander te leven, reddend, bevrijdend en
ruimte scheppend.
In Jezus nabijheid mag Gods nabijheid worden ervaren. Met de naam Jezus kun je de toekomst
tegemoet tot in de eeuwigheid.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. B. Luiten Knielen bij de kribbe
De tekst van vandaag: Lucas 2 : 1 – 20


U kent de beelden wel van vluchtelingenkampen. Overvol, overal tenten, gebrek aan alles, maar de
mensen kunnen nergens anders heen. Hulpverleners kunnen er wel uit. Zij hebben een paspoort. En
nou komt Jezus. Hij zegt tegen Zijn Vader: Laat mij daar maar geboren worden in die ellende. Hij
wordt één met de vluchtelingen. Dan kan Hij er ook niet uit, maar dat is dan ook precies Zijn
bedoeling.
Toen God de aarde maakte, was alles goed; geen ziekte, geen oorlog, geen dood. En nu kennen we al
die ellende wel en er is voor ons mensen geen uitgang. Maar God houdt zoveel van ons, dat Hij Zijn
enige Zoon zond om ons leven helemaal over te doen en ons de sleutel van de uitgang te geven. Hij
mag als onze Verlosser door de dood heen en Hij neemt ons mee. Dat is nog eens een hulpverlener.
Aardse verlossers komen niet verder dan de dood. Dat tekent onze collectieve machteloosheid om
met de zonde af te rekenen. Als wij ons nooit machteloos zouden voelen, had Jezus ook niet hoeven
te komen. De hoogtepunten voor God zijn de momenten dat je in je machteloosheid ervaart dat er
een Redder is. Jezus was God en mens tegelijk. Mens net als u en ik om ons leven helemaal over te
doen. Maar echt onbegrijpelijk is, dat God in al Zijn heiligheid (er kan voor Hem geen zonde bestaan)
Zijn Zoon in deze wereld vol zonde heeft gestuurd. Hij heeft ons leven meegemaakt, is miskend,
uitgelachen, bespot en aan het kruis geslagen en Hij had bewust geen paspoort bij zich.
Als je weer eens vastloopt in je gedachten, laat je dan meenemen door de engelen met een loflied:
Ere zij God, in de mensen een welbehagen. In alle mensen, “heel het volk”. Hij heeft lief als een
vader. Hij is gekomen voor de herders, voor u en voor mij. En daarom knielen wij in soberheid en in
diepe vreugde aan Zijn kribbe.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Voorganger: Ds. A. Dingemanse God geeft adventsgeloof
De tekst van vandaag: Lucas 1 : 5 – 25 en 57 – 64


Vandaag gaat het over hoe God werkt in onze persoonlijke geschiedenis en in ons geloof.
Zacharias is een ongelovige gelovige, die wordt ingeschakeld in Gods plan.
Het woord “evangelie” betekent “een totale verandering”. Iets om blij van te worden. Die
verandering begint bij een stel oude mensen in wiens leven het gebed heel belangrijk was. Fijne
christenen zouden we vandaag zeggen. Ze hadden geen kinderen. Zacharias mocht in de tempel het
reukoffer brengen. Het hoogtepunt in het leven van een priester. Buiten staan de mensen te bidden
om Gods ingrijpen, om Zijn redding. Dan verschijnt Gabriël en zegt: Jouw gebed om een kind te
ontvangen is verhoord. Jij krijgt een zoon, die de komst van de Redder zal voorbereiden. Zacharias is
in de war. Hij kan het niet geloven. De leeftijd, waarop Elizabeth en hij kinderen konden krijgen is al
lang voorbij. Maar God hoort onze gebeden en onthoud ze en verhoort ze op Zijn tijd.
Omdat Zacharias het niet gelooft, wordt zijn stem hem ontnomen. God brengt soms iets moeilijks in
ons leven om ons geloof te versterken.
De geboorte van Johannes was onderdeel van Gods plan. Hij overziet het geheel en gebruikt Zijn
kinderen in de aanloop naar de komst van Zijn koninkrijk.
En hij schakelt ons in. Reken er maar op, dat als God iets in ons leven doet, dat hij een doel met je
heeft.
Zacharias en Elizabeth hebben de taak, die God hun gaf, geaccepteerd. Ze noemen hun zoon, in
tegenstelling tot de traditie, Johannes. De engel heeft het 9 maanden eerder voorgeschreven en
Zacharias gehoorzaamt omdat hij gelooft in Gods plan. Dan is zijn spraak weer terug en volgt een
lofzang op de Heer.
Herkennen wij dat? Dankbaarheid en blijdschap als we merken dat God in ons leven werkt? Laten we
bidden en zingen, dat Gods licht ons komt beschijnen, dat wij geloof krijgen doordat Jezus is
gekomen om Gods vergevende liefde te laten zien. God is er en Hij laat nooit meer los.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Read More →

Tekst van de dag

Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.